forHEAT

Ogólne informacje o projekcie

Tytuł projektuOpracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających

Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0012/18-00

• Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
• Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
• Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze
• Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 do 31.03.2022
• Lider: Politechnika Lubelska
• Konsorcjant: Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. Piotr Friedrich, Kazimierz Skołud
• Kierownik B+R: dr inż. Tomasz Cholewa
• Koszt całkowity projektu: 1 258 991,04 zł

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła do budynków istniejących i nowopowstających na potrzeby ogrzewania, który pozwoli na zapewnienie komfortu cieplnego użytkownikom oraz osiągnięcie oszczędności zużycia ciepła. Jak dotąd brak jest na rynku systemów sterowania, które pozwalają w szybki, prosty
i ekonomicznie uzasadniony, a mimo to w dokładny sposób uwzględnić wpływ głównych czynników zewnętrznych (temperatura powietrza zewnętrznego, prędkość wiatru, nasłonecznienie) i wewnętrznych (zachowania użytkowników systemu) na potrzeby odpowiedniego sterowania dostawą ciepła do budynków już istniejących, jak i nowopowstających lub grupy budynków (podstacje cieplne) zasilanych z sieci ciepłowniczej czy też innych źródeł ciepła (kotłownie). Dlatego też proponowany system sterowania układów ogrzewczych będzie wykorzystywał odpowiednio opracowane algorytmy prognozowania zużycia ciepła z uwzględnieniem głównych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) wpływających na ilość ciepła kierowaną do instalacji ogrzewczej ze źródła ciepła, co pozwoli na uzyskanie oszczędności zużycia ciepła na poziomie co najmniej 10%  w skali sezonu ogrzewczego. Badania nad innowacyjnym systemem sterowania instalacji ogrzewczych będą prowadzone w pierwszej kolejności w skali laboratoryjnej (optymalizacja rodzajów architektury zewnętrznego systemu informatycznego oraz modułu czy też sterownika prognozowego instalowanego w obiektach), a następnie weryfikowane w pełnej skali w istniejących budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie lubelskim. Na każdym etapie badań układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany, a wybór rozwiązań będzie wykonywany po spełnieniu rygorystycznych kryteriów technologicznych, energetycznych oraz ekonomicznych. Opracowany system sterowania będzie stanowił nowość dedykowaną do obiektów istniejących, jak i nowopowstających i pozwoli na zmniejszenie zużycia ciepła.